Á "Xunta de Galicia"

As cidadáns e cidadás abaixo asinantes manifestamos a nosa total oposición á instalación do Parque Eólico Albariño I na Serra da Groba porque o consideramos un espazo natural e cultural de gran valor que cómpre preservar e conservar.

Esiximos unha figura de protección axeitada para a conservación dos cabalos de raza galega que alí habitan (a maior concentración de cabalos salvaxes da península) e dos curros que anualmente se celebran.

Esiximos a preservación e coidado de todos os restos arqueolóxicos existentes na Serra da Groba e a catalogación inmediata dos xacementos coñecidos e sen catalogar.

Esiximos a inclusión da Serra da Groba como Lugar de Interese Comunitario (LIC) na Rede Natura 2000,pois reúne máis que sobradamente as condicións necesarias para elo.

Esiximos, en suma, poder seguir gozando destas riquezas que esa Serra atesoura, que son de toda a cidadanía, e legalas melloradas ás futuras xeracións.

A la "Xunta de Galicia"

Las ciudadanas y ciudadanos abajo firmantes manifestamos nuestra total oposición a la instalación del Parque Eólico Albariño I en la Serra da Groba porque lo consideramos un espacio natural y cultural de gran valor que merece ser preservado y conservado.

Exigimos una figura de protección adecuada para la conservación de los caballos de raza gallega que allí habitan (la mayor concentración de caballos salvajes de la península) y de los curros que anualmente se celebran.

Exigimos la preservación y cuidado de todos los restos arqueológicos existentes en la Serra da Groba y la catalogación inmediata de los yacimientos conocidos y sin catalogar.

Exigimos la inclusión de la Serra da Groba como Lugar de Interés Comunitario (LIC) en la Red Natura 2000, pués reune más que sobradamente las condiciones necesarias para ello.

Exigimos, en suma, poder seguir gozando de estas riquezas que esa Sierra atesora, que son de toda la ciudadanía y legarlas mejoradas a las futuras generaciones.

Target: Xunta de Galicia (Galician Government)

We, the undersigned, strongly object to Albariño I Wind Farm on the Serra da Groba (South West Pontevedra) because of its environmentally and culturally valued characteristics and landscape.

We demand immediate measures of protection of the highest concentration of Galician wild horses that live in the Serra da Groba and of the curros, when thousands of wild horses are herded, branded and sheared by the boys of the region.

We demand the Xunta de Galicia to take care and provide legal protection for registered and unregistered sites on the archeological map.

We demand the Xunta de Galicia to include the Serra da Groba as a Special Protection Area in the ecological network Natura 2000.

The Galician Government must be convinced that by allowing Albariño I wind farm, our mountain range will suffer a terrible loss far greater than any potential bonus that might be gained by some wind industry.